A Comisión Europea considera que as normas da App Store vulneran a Lei de Mercados Dixitais

luns, 24 de xuño do 2024 Marcus Fernández

Confirmándose a información adiantada polo Financial Times, a Comisión Europea anunciou hoxe que comunicou a Apple as súas conclusións preliminares sobre o incumprimento da Lei de Mercados Dixitais (DMA) por parte das normas da App Store, que impiden aos desenvolvedores levar aos consumidores a canles alternativas para contidos e ofertas.
Adicionalmente a Comisión abriu un novo procedemento contra Apple polas preocupacións sobre o novo requisito para os desenvolvedores e tendas de aplicacións de terceiros de pagar a Apple unha taxa de tecnoloxía básica, que podería atentar contra os fundamentos da DMA.

Conclusións preliminares

Segundo a DMA, os desenvolvedores que distribúan as súas aplicacións a través da App Store de Apple deberían poder, sen custo, informar aos seus clientes de posibilidades de compra alternativas máis baratas, dirixilos a esas ofertas e permitirlles realizar compras.
A Comisión conclúe preliminarmente que:
– Ningún do termos comerciais actuais de Apple permite aos desenvolvedores dirixir libremente aos seus clientes. Por exemplo, os desenvolvedores non poden proporcionar información de prezos dentro da aplicación nin comunicarse de ningún outro xeito cos seus clientes para promover ofertas dispoñibles en canles de distribución alternativas.
– Segundo a maioría dos termos comerciais dispoñibles para os desenvolvedores de aplicacións, Apple permite o direccionamento só a través de link-outs, é dicir, os desenvolvedores de aplicacións poden incluír unha ligazón na súa aplicación que redirixa ao cliente a unha páxina web onde o cliente pode concluír un contrato. O proceso de ligazón está suxeito a varias restricións impostas por Apple que impiden que os desenvolvedores de aplicacións comuniquen, promovan ofertas e conclúan contratos a través da canle de distribución da súa elección.
– Aínda que Apple pode recibir unha taxa por facilitar a adquisición inicial dun novo cliente polos desenvolvedores a través da App Store, as taxas cobradas por Apple van máis aló do estritamente necesario para esa remuneración. Por exemplo, Apple cobra aos desenvolvedores unha taxa por cada compra de bens ou servizos dixitais que un usuario realice dentro de sete días despois dunha ligazón desde a aplicación.
Ao enviar conclusións preliminares, a Comisión informa a Apple da súa conclusión preliminar de que a compañía está en incumprimento da DMA. Apple agora ten a posibilidade de exercer os seus dereitos de defensa examinando os documentos no expediente de investigación da Comisión e respondendo por escrito ás conclusións preliminares da Comisión.
Se as opinións preliminares da Comisión fosen finalmente confirmadas, a Comisión adoptaría entón unha decisión de non conformidade dentro de 12 meses a partir da apertura dos procedementos o 25 de marzo de 2024, o que podería traducirse nunha sanción de até o 10% da facturación global de Apple.

Nova investigación

Hoxe, a Comisión tamén abriu unha terceira investigación sobre os novos termos contractuais de Apple para desenvolvedores como condición para acceder a algunhas das novas características habilitadas pola DMA, en particular a provisión de tendas de aplicacións alternativas ou a posibilidade de ofrecer unha aplicación a través dunha canle de distribución alternativa. Até agora, Apple mantivo a opción de subscribirse ás condicións anteriores, que non permiten en absoluto canles de distribución alternativas.
A Comisión investigará se estes novos requisitos contractuais para desenvolvedores de aplicacións de terceiros e tendas de aplicacións incumpren a DMA e, en particular, os requisitos de necesidade e proporcionalidade alí previstos. Isto inclúe:
– A Taxa de Tecnoloxía Básica de Apple, segundo a cal os desenvolvedores de tendas de aplicacións de terceiros e aplicacións de terceiros deben pagar unha taxa de 50 céntimos de euro por aplicación instalada. A Comisión investigará se Apple demostrou que a estrutura de taxas que impuxo, como parte dos novos termos comerciais, e en particular a taxa de tecnoloxía básica, cumpre efectivamente coa DMA.
– O proceso de varios pasos de Apple para descargar e instalar tendas de aplicacións ou aplicacións alternativas nos iPhone. A Comisión investigará se os pasos que un usuario debe seguir para completar con éxito a descarga e instalación de tendas de aplicacións ou aplicacións alternativas, así como as diversas pantallas de información mostradas por Apple ao usuario, cumpren coa DMA.
– Os requisitos de elixibilidade para desenvolvedores relacionados coa capacidade de ofrecer tendas de aplicacións alternativas ou distribuír directamente aplicacións desde a web en iPhones. A Comisión investigará se estes requisitos que os desenvolvedores de aplicacións deben cumprir para poder beneficiarse da distribución alternativa prevista na DMA, cumpren coa DMA.
En paralelo, a Comisión seguirá realizando pasos investigativos preliminares fóra do ámbito da presente investigación, en particular en relación cos controis e revisións implementados por Apple para validar as aplicacións e tendas de aplicacións alternativas para ser cargadas.